Aviso Legal

O presente aviso legal (en diante, o “aviso legal”) regula o uso do servizo do sitio de Internet que responde aos dominios Quesefai.es e Quesefai.com (en diante, o “Web”) de Que Se Fai.

Lexislación

Con carácter xeral as relacións entre Que se Fai cos usuarios e coas usuarias dos seus servizos telemáticos, presentes no web, encóntranse sometidas á lexislación e xurisdición españolas.

As partes renuncian expresamente ao foro que lles puider corresponder e sométense expresamente aos xulgados e Tribunais de Cambados para resolver calquera controversia que poida xurdir na interpretación ou execución das presentes condicións contractuais.

Contido e uso

O/A usuario/a queda informado/a, e acepta, que o acceso a este web non supón, de ningún modo, o inicio dunha relación comercial cn Que se fai.

O titular do web non se identifica coas opinións vertidas neste polos seus colaboradores. Que se fai resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu Web, poderá cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través del como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados nos seus servidores.

Propiedade intelectual e industrial

Os dereitos de propiedade intelectual do contido das páxinas web, o seu deseño gráfico e códigos son titularidade de Que se Fai ou de terceiros que autorizaron o seu uso e, por tanto, queda prohibida a súa reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra actividade que se poida realizar cos contidos das súas páxinas web nin aínda citando as fontes, salvo consentimento por escrito de Que se Fai. Todos os nomes comerciais, marcas ou signos distintos de calquera clase contidos nas páxinas web de Que se Fai son propiedade dos seus donos e están protexidos por lei.

Ligazóns (links)

A presenza de ligazóns (links) nas páxinas web de Que se Fai ten finalidade soamente informativa e en ningún caso supón suxestión, invitación ou recomendación sobre eles.

Queres recibir noticias nosas no teu correo?